חסן ג'יג'יני
בודק שכר מוסמך

חסן ג'יג'יני
בודק שכר מוסמך,

היתרונות שלי:

ומה עוד? משפטן ,כלכלן, מוסמך M.B.A בניהול עסקים , ידע בחשבונאות בעל תואר בחשבונאות , מנהל חשבונות סוג 1+2 , הנהלת חשבונות סוג 3, חשב שכר בכיר , הנדסת תעשיה וניהול .

לחצו כאן למעבר לכתבה אודותי ב”ישראל היום”

השירותים שלי

בדיקות תקופתיות
בהתאם לדרישות
החוק

העברת טיוטת דוח עם הליקויים
במידה והתגלו לתגובת
חברת הקבלן

בדיקות תיקון ליקויים ייצוג בפני משרד העבודה לצורך הפחתת עיצומים והפקת דוח בודק שכר למשרד הכלכלה

הערכת סיכוי תביעה בדיני
עבודה, חוות דעת מקצועית
לבית משפט

מי צריך להעסיק בודק שכר ולמה?

הכל על בודק שכר

מטרת חוק הגברת האכיפה של דיני העבודה, תשע”ב- 2011 הינו להגביר ולייעל את אכיפתם של דיני העבודה. בנוסף מטיל על מזמין שירותים שמקבל שירות מקבלני כוח אדם את האחריות על עובדי הקבלן וממליץ להם להעסיק בודק שכר, שיוודא כי כל תנאי השכר והזכויות מובטחים לעובדים אלה למרות שאינם המעסיק הישיר וזאת כמנגנון הגנה מהותי.

סעיף 27 בחוק מגדיר כי תהא זו הגנה טובה למזמין השירות אם הסתמך בתום לב על בדיקות תקופתיות שנערכו בידי בודק שכר מוסמך ועם גילוי ההפרה עשה ככל שביכולתו לתקן את ההפרה עד כדי חילוט ערבות והפסקת חוזה ההתקשרות עם קבלן השירות.

לאחרונה, משרד העבודה והרווחה הרחיב באופן משמעותי את הביקורות ואוכף את אי הציות להוראות חוקי העבודה וצווי ההרחבה הן בהטלת עיצומים כספיים והן בהגשת כתבי אישום

בנוסף, גדלו מספר התביעות מצד העובד הן כלפי מעסיק ישיר ואף כלפי מזמין השירות במקרה של הפרת צו פנסית חובה מקבלים במשרד העבודה מידע מדוחות 126 ששודרו לביטוח לאומי ושם ניתן לראות האם בוצעה ניכוי עבור הפרשה פנסיונית משכרו של העובד.

החוק מטיל על קבלנים בתחום השמירה והאבטחה, הניקיון וההסעדה – ויותר חשוב מזה, על מזמיני השירות !!! אחריות מוגברת (במישור המנהלתי, האזרחי ואף הפלילי!) בכל הקשור למימוש ושמירה אחר זכויות עובדי הקבלן.
הסנקציות בגין הפרות החוק הינן מחמירות ואחד הכלים המרכזיים להגנה כנגדן הינה העסקת בודק שכר מוסמך, אשר יבדוק ויוודא כי עובדי הקבלן מקבלים את שכרם בהתאם לנדרש!

מעסיק קיבלת קנסות או התראות ממשרד העבודה? תפנה אלי אעזור לך להפחית את העיצום ואת הקנס.
לא קיבלת קנס אך ברצונך לקבל הגנה? גם תפנה אלי.

מה כוללת הבדיקה התקופתית?

בודק השכר צריך להפעיל שיקול דעת בבואו לערוך את הבדיקות התקופתיות. שיקול הדעת מתבטא באילו מסמכים הוא מבקש מהקבלן או מהמעסיק לצורך הבדיקה, ובבחירת היקף המדגם והעובדים. בהתאם לחוק להגברת אכיפה

תקנות להגברת האכיפה של דיני העבודה – ולטיוטה להגשה לוועדת העבודה בודק שכר מוסמך יכול לערוך בדיקות מדגמיות על חלק מהעובדים, ולא על כלל עובדי הקבלן, המצויים אצל מזמין השירות

אם החוזה של מזמין השירות עם הקבלן לא כולל את הסעיפים הבאים:

בדיקות של בודק שכר

סוג בדיקה
מהות הבדיקה
תדירות
היקף הבדיקות
בדיקת היכרות
בדיקה ראשונה המתבצעת בידי בודק שכר מוסמך בתקופה תוקפו של חוזה בין מזמין השירות לקבלן
לכל היותר , בתום 6 חודשים מתחילת החוזהבין מזמין השירות לקבלן
הבדיקה תתייחס לתקופה שבין חתימה על החוזה לבין תחילת ביצוע הבדיקה. 10% מעובדי הקבלן בתקופת ייחוס הבדיקה או 4 עובדי קבלן אשר הועסקו במהלך אותה תקופה הגבוה מבניהם
בדיקה חוזרת מלאה
בדיקה המתבצעת בידי בודק שכר מוסמך לאחר ביצוע בדיקה קודמת על ידו ,למעט בדיקה תקופתית , בעניינו של חוזה בין מזמין השירות לקבלן .
לכל היותר , שנה לאחר תחילת ביצוע הבדיקה הקודמת.
8% מעובדי הקבלן בתקופת ייחוס הבדיקה או 2 עובדי קבלן אשר הועסקו במהלך אותה תקופה הגבוה מביניהם הבדיקה תכלול ככל שניתן עובדים שלא נבדקו בבדיקה הקודמת .
בדיקה לאחר גילוי ליקויים
בדיקה המתבצעת בידי בודק שכר מוסמך לאחר ביצוע בדיקה קודמת על ידו, שעניינה בחינה מחודשת של הליקויים שנמצאו בבדיקה השנתית ושל תלונות שהוגשו בתקופת הייחוס.
לכל היותר, 6 חודשים לאחר תחילת ביצוע הבדיקה הקודמת שבה נתגלו הליקויים
8% מעובדי הקבלן בתקופת ייחוס הבדיקה או 2 עובדי קבלן אשר הועסקו במהלך אותה תקופה- הגבוה מבניהם הבדיקה תכלול , ככל שניתן ,עובדים אשר לגביהם נמצאו הפרות בבדיקה הקודמת וכן עובדים שלא נכללו במדגם הקודם.
בדיקת תשלומים לקופת גמל 
בדיקה המתבצעת בידי בודק שכר מוסמך אשר עניינה בחינת סך כל התשלומים לקופת גמל המחויבים לפי ההוראות.
אחת לשנה .
תבוצע אחת לשנה והיא תתייחס לתשלומים לקופת גמל שבוצעו בשנה שקדמה לשנה שבה מתבצעת הבדיקה.כלל העובדים המועסקים בתקופת הייחוס.

הוראות חוק רלוונטי

נוהל הפניית תיקים להליך פלילי

נוהל בעניין מתן התראה מינהלית

תקנות - בדיקות תקופתיות בידי בודק שכר מוסמך

תקנות - רכיבי השכר המרכיבים

תקנות הפחתת סכומי עיצום

הסכם קיבוצי בענף השמירה 2014

טיוטת תקנות בדיקות תקופתיות חדשות

צו הרחבה בענף השמירה 26.10.14

הסכם קיבוצי בענף הנקיון יולי 2013

חוק להגברת האכיפה של דיני העבודה

לפרטים נוספים, מלא פרטים ואשמח לחזור אליך בהקדם

דילוג לתוכן